[deutsch] [czech]

KulturHoflind, umělecko-kulturní cyklus akcí k utopii zahrady v zemi „Zelených draků“

Fórum k posílení a propojení prostoru venkova

Usedlost HofLind je uprostřed zahrad Dabergu místem k zamyšlení, sebereflexi, intenzivnímu smyslovému vnímání a tím i místem pro tvorbu životních konceptů, orientovaných do budoucnosti. S ohledem na geografickou polohu v srdci Šumavy, hespektem pro celý tento región, energetické toky krajiny a přírody, jakož i její individualitu a vyjímečnost, se usedlost HofLind stala místem k navazování
a upevňování mezilidských kontaktů a duchovní výměnu. (K historii místa – hoflind.eu). Lidé z celé Šumavy se v interdisciplinárním fóru zabývají architektonicky, umělecky, vědecky a společensky životem v tomto příhraničním regionu v proměnách doby.

Zahrada jako myšlenkový impuls k nalezení identity je v této souvislosti prapůvodní základnou a utopií, prostorem proměny vzniku a zániku, bází a motivem. Zahrada - věčný průvodce času, múza, kouzelný symbol ráje a tím plodný vůdčí motiv – je pro své životní strategie celosvětově znovu objevována a nově zažívána: „urbangardening“ („městské zahradničení), „guerillagardening” („partizánské zahradničení“), „zelené město”, život na chatě, „permakultura“ („ekologické zemědělství“), rekultivace pouště a soběstačná životní a lidová společenství jsou jen několika málo příklady takovýchto forem.

Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 je pro nás všechny spolu s Impulsem 2015 šancí, zmobilizovat obyvatele Šumavy, aby upozornili na svůj venkovem formovaný životní, hospodářský a krajinný prostor – Evropa hledí do svého středu. Ve svém příspěvku vidíme úkol, otevřít již existující síť propojení, sdílet ji s dalšími lidmi
a iniciovat tak interkulturní výměnu.

Jako tématické návrhy připadají v rámci cyklu čtvero ročních období v úvahu: meditační procházky, místopis a přírodní síly, fórum pro mládež při hledání vlastních kořenů, škola hlubinného ekologického povědomí, zahrada a terapie, historicky fundované příhody z hraniční oblasti, vnímání prostoru živé přírody – prapůvodní tóny a barevná spektra z nitra země a říše rostlin, aspekty dračí mytologie, místo pro klauzuru „zelené branže“, „ochutnávky“ prapůvodních zvuků a tónů, umění stavějící mosty.

Všechny tyto akce mohou iniciovat procesy s trvalou působností do budoucnosti, které budou i po ukončení roku „Evropské hlavní město kultury Plzeň“ v obou zemích trvalým kulturním a sociálně ekonomickým přínosem, stejně tak jako v oblasti turistiky a péče o krajinu. Institut pro architekturu orientovanou na životní potřeby člověka okolo Antona Robla (www.zeitlandschaften.de) je při tom partnerem a prostředníkem.

Místo mezilidských kontaktů

Již nyní poskytuje usedlost HofLind svým návštěvníkům uprostřed zahrad Dabergu místo k zamyšlení, sebereflexi, intenzivnímu smyslovému vnímání a tím i místo pro tvorbu životních konceptů, orientovaných do budoucnosti. Lidé ze Šumavy po obou stranách hranice mají možnost se zde jak v historické, tak i současné a budoucí perspektivě obsahově a umělecky konfrontovat se životem v tomto příhraničním regiónu. V dialogu a pomocí nejrůznějších uměleckých prostředků se pole napětí mezi moderními aspekty místa, vztahu k němu a myšlenkou, jak může přispět zahrada ke vzniku a růstu nové identity, dostává do fokusu pozornosti a je neustále dále prohlubováno. Z tohoto konceptu vznikají již konkrétní impulsy – jako např. terapeutická zařízení v prostředí zahrad – jimiž se v současné době intenzivně zaměstnávají odborná grémia.

Myšlenka

Zahrada se stane symbolem obrody prostoru venkova. V aktuální interpretaci nabízí zahrada možnosti pro propojení senzitivního vnímání a chápání individuálních témat, uvedených v následujících programových bodech jako příklady.

Místo v srdci Šumavy na hranici mezi Čechami a Bavorskem
Místo v srdci Šumavy na hranici mezi Čechami a Bavorskem
Český dům v Bavorsku s pohledem ke kořenům rodu v Čechách
Český dům v Bavorsku s pohledem ke kořenům rodu v Čechách

Místo

Usedlost HofLind leží v údolí potoka Ensiedelbach, na rozhraní horského masivu, dělícího geograficky naše národy, v místech, kde se stýkají naše společné dějiny, bezprostředně na německo-české hranici u města Furth im Wald. Až do konce války se nacházely hospodářské budovy usedlosti tzv. “Gloanbauernhofes” („malého statku“) v Kubičce (Plassendorfu) na české straně hraničního potoka. Pole a louky byly po staletí obhospodařovány po obou stranách státní hranice. V důsledku poválečných událostí patří Kubička (Plassendorf) dnes k tzv. zaniklým osadám. Usedlost však byla po roce 1947 na bavorském území znovu vybudována a od roku 1985 průběžně kultivována a upravována až do své dnešní podoby jako životní a pracovní sídlo.

Historické a geografické zvláštnosti krajiny obklopující usedlost HofLind jsou signifikantním příkladem proměnné konfrontace vztahu našich společností k tomuto místu. (Viz Historie místa na www.drachenland.eu, http://www.hoflind.eu.)

Pozemky usedlosti HofLind v hraniční oblasti obou zemí, zaniklá osada Kubička/ Plassendorf, původní místo v Čechách, nacházející se v „západním“ směru
Pozemky usedlosti HofLind v hraniční oblasti obou zemí, zaniklá osada Kubička/ Plassendorf, původní místo v Čechách, nacházející se v „západním“ směru

Popis projektu a detaily myšlenky

Evropské hlavní město kultury přiláká v roce 2015 mnoho návštěvníků se zájmem o kulturu a umění do příhraničních regiónů Bavorska a Čech. Tyto oblasti na Šumavě dostávají v očekávání této velké události již dnes specifický kulturní náboj. Mnoho příslušníků mladé generace začne Šumavu poprvé v životě vnímat jako geografickou jednotku. Pamětníci a lidé s emoční vazbou na tento kraj, kteří mohou dosud čerpat z pokladnice svých zkušeností a vzpomínek, pomohou mladé generaci obou zemí
při hledání nové identity v proměně doby.

Zmíněný kulturní náboj a pozitivní napětí této události bychom chtěli využít k tomu, abychom zmobilizovali síly kulturních činitelů a umělců, pocházejících ze Šumavy a jejího okolí a zpřístupnili tím návštěvníkům cestu pro vnímání této oblasti, tohoto životního a hospodářského prostoru. Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kdo se cítí být osloveni a povoláni - místem, zahradou, myšlenkou.

HofLind je místem, které je na základě svých mnohovrstevných historických, geografických a sociálních vazeb a vztahů predestinováno k tomu, aby se stalo fórem a scénou pro kulturní a tím i společenskou konfrontaci v proměně doby. Zahrada je v této souvislosti současně jakousi prapůvodní základnou a utopií, prostorem věčné proměny vzniku a zániku, zrození a odcházení, bází a motivem pro tvořivý a umělecký výraz. Je věčným průvodcem času a základnou obživy, symbolem ráje – plodným vůdčím motivem pro „re“kultivaci našeho životního prostoru v úzké symbióze
s krajinou.

S touto myšlenkou bychom rádi seznámili veřejnost v rámci plánovaného umělecko-kulturního cyklu akcí „KulturHofLind“. Dialog s odborníky a zájemci, jakož i umělecké experimenty jsou platformou pro její přezkoumání a další rozvoj. Na globální úrovni takovýto vývoj již probíhá.

Příklady: “Urban Gardening” („městské zahradničení“) - se zeleninovými zahradami na střechách mrakodrapů; “Zelené město” jako heslo německých zahradních svazů; “Guerillagardening” („partizánské zahradničení“) - přeměna ploch ležících ve velkoměstech ladem na vlastní pěst bez svolení či vědomí majitele v zahradní areály, „Permakultura“ („ekologické zemědělství“) jako životní motiv a princip přírodního hospodářství, vytvoření rozmanité rostlinné polykultury jako obnovitelné, soběstačné a trvale udržitelné zásobárny potravy a energie podle ekologických pravidel; rekultivace pouště za účelem zpětného získávání půdy etc.

Tyto aspekty jsou jasným důkazem skutečnosti, že na celém světě dochází k renezanci myšlenky zahrady, která již nyní vede ke společenským změnám. Velmi uspokojivé je také zjištění, že k této přeměně dochází právě v “našich zahradách”.

Letní party na usedlosti HofLind – společná oslava v táborovém prostředí ve spojení s přírodou
Letní party na usedlosti HofLind – společná oslava v táborovém prostředí ve spojení s přírodou
Malý hraniční most spojuje pozemky usedlosti HofLind mezi Čechami a Bavorskem

program

S ohledem na geografickou polohu v srdci Šumavy, respektem pro celý tento región, význam okolní krajiny a přírodního prostředí jako zdroje energie, jakož i její individualitu a vyjímečnost, se usedlost HofLind stala místem pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů a duchovní výměnu. HofLind je místem setkávání svobodomyslných lidí, přátel zahrady, kulturních činitelů a umělců z mnoha sousedních zemí. To má již nyní za následek vznik a růst mediálních a osobních kontaktů, impulsů a dalších návazných bodů k propojení a obohacení programu v rámci projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015.

V našem příspěvku k projektu Plzeň 2015 – Impuls 2015 – vidíme šanci ke zhuštění této sítě, přijetí dalších vlivů, jejich začlenění do projektu a k dynamickému rozběhu tématické, interkulturní výměny.

Pracovní skupiny a exkurze budou podle tématiky přizpůsobeny vhodnému počtu účastníků. Setkání a kulturní akce se budou konat podle potřeby a počasí buď v zahradě nebo v budovách s kapacitou až 50 osob - v relaci s druhem akce s možným rozšířením i na vyšší počet účastníků. Pro sympozia a kongresy je
ve vztahu k regionu k dispozici konferenční sál pro počet až 150 osob, logisticky spojený s termálním koupalištěm v blízkosti Zemské zahradní výstavy Tirschenreuth 2013.

Jednotlivé body programu

 • Meditační a tématické toulky zahradami a procházky příhraniční oblastí
 • Místopis - specifický jazyk místa vnímaný prostřednictvím rezonance prostoru, znaky, symbolika a analogie v přírodě.
 • Fórum pro mládež s vlastní moderací, pro děti, dospívající a stále mladé dospělé ze Šumavy i jiných regiónů se společensko relevantními tématy jako např. hledání vlastních kořenů.
 • Škola pro (hlubinné)ekologické povědomí: Ve spolupráci Institutem pro architekturu orientovanou na životní potřeby člověka a RoblZeitlandschaften budou účastníkům představeny a přiblíženy základy originárního, soběstačného způsobu života v souladu s přírodou.
  Výsadba a pěstování kulturních rostlin a z toho rezultující způsob výživy nejsou pouze globálními otázkami, nýbrž se dotýkají přímo každého z nás. Slogan „Ze zahrady ke člověku“ by se mohl stát v této souvislosti vůdčím motivem pro obyvatele měst i venkova. Aby bylo možno oslovit moderního člověka, je třeba zohlednit nové didaktické, pedagogické a sociologické aspekty a vyzkoušet příslušné metody. Ve spolupráci s přírodním parkem „Wildgarten“ v blízkých lukách na březích říčky Chamb u města Furth im Wald, budou všem skupinám zajímavým způsobem názorně a z největší blízkosti přiblíženy souvstažnosti s naším životním prostorem a formou našeho života.
 • Zahrada a terapie s kongresem: uvědomění si zvláštního účinku zahrady a krajiny na duši a tělo člověka. Toto se vztahuje na terapeuticko-klinické krajiny stejně jako na všeobecná zařízení a instituce, jako např. mateřské školy a generační hřiště, zelené plochy v bytové výstavbě, firemní areály, soukromé zahrady, relaxační lokality v rekreačních oblastech a mnoho dalších, na základě energetických toků přírody a krajiny účinných „zelených prostor“.
 • Tématické večery k historii příhraniční oblasti a hranice jako např „poslechová cesta“ do dějin s  autentickým vlastivědným výkladem pamětníků doby z příhraniční krajiny usedlosti HofLind a dalších regiónů Šumavy, jakož i příslušné akce ve spolupráci s Historickým spolkem Furth im Wald.
 • Smyslové vnímání přírody, její prapůvodní zvuky a tóny a barevná spektra z nitra země a říše rostlin v zemi Zeleného draka, to znamená, na Šumavě po obou stranách hranice. Nejnovější vývoj z oboru aplikovaných věd umožňuje doplnit vnímání kvality místa a bytostné podstaty říše rostlin. „Adhara“, inovativní systém k reprodukci zvuků a tónů společnosti „Fühlklang AG“ pomůže zachytit „čistý“ zvuk prostoru a zhmotnit elektromagnetické impulsy rostlin do fascinující hudební transformace. Dávno zašlé a dosud existující zvuky a tóny krajiny Šumavy znamenají domov. Moderní člověk, formovaný vlivem nepřeberné řady nejrůznějších médií, tím bude odpoután od svého současného života a obdrží možnost, přiblížit se tímto zvláštním způsobem rezonanci přírody – začátek návratu ke vzpomínce na tradiční hodnoty. Mytologický aspekt bude takto nesen nově vyprávěnou pohádkou do budoucnosti. Spolu s tradičními metodami může tento postup přispět k nalezení nové regionální identity v Evropě třetího tisíciletí.
 • Pracovní skupiny a ideová diskusní fóra za účelem interkulturní výměny
  mezi přáteli zahrady, krajinnými architekty, regionálními projektanty, občany
  se zájmem o tuto tématiku, rozhodujícími činitely v komunáních správách, regionálně blízkými univerzitami se studiem zahradní architektury jako např. Plzeň, Praha, Brno, Erfurt, Mnichov-Weihenstephan, Vídeň, Mistrovská a technická škola Landshut-Schönbrunn / Meister- und Technikerschule Landshut-Schönbrunn.
 • Místo jako scéna: inscenace místa, setkávání, pohyby, styčná místa.

  Ursula Henzer a Chris Bartek se skupinou svých spolupracovníků dají zaznít prastarým hudebním nástrojům, jejichž příjemné, očistné tóny přivedou posluchače do souznění s vlastním nitrem i okolním světem a pomohou mu najít cestu k tomu, aby se rozpomenul na prapůvodní vztahy a vazby ke svým kořenům a předkům. Wolfgang Brauner, pamětník doby aktivně používaných německo-českých dialektů, přiblíží účastníkům seminářů a pracovních skupin původ a kořeny tohoto specifického jazyka, dá jim podněty k zamyšlení se nad rozmanitostí jazykové kultury, jejích změn a vývoje a připomene již téměř zapomenutou smíšenou formu tohoto jazyka, tzv. „bémáklování“ / „bämischln“ (speciální německo-český idiom), zapojí jednojazyčně i vícejazyčně vyrůstající potomky obou zemí do dění a vytvoří bázi pro porozumění a pochopení oboustranného obohacování dialektů a jazyků naší doby.
 • Hudební představení a „ochutnávka“ zvuků a tónů z vnitra země na letní party „HofLindFest“, Mariánských slavnostech u příležitosti představení lidové hry „Drachenstich“ / „Skolení draka“ a v době tzv. „drsných nocí“ (magických, dlouhých nocích od 25.12. do 6.1).
 • Prezentace idejí umění stavícího mosty za partnerského spolupůsobení furthského spolku výtvarného umění „Freiraum-Kunstverein“.

Všechny tyto kulturní akce jsou nastaveny tak, aby mohly být v obou zemích dále rozvíjeny i po ukončení roku „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“. Tím je trvalá platnost tohoto projektu pro budoucnost zaručena a je centrálním tématem propojení.

HofLind, 21. června 2012

Anton Robl
a tým spolupracovníků

Idee & Ansprechpartner

Aktuell haben weitere Partner in Tschechien Interresse  bekundet und treffen bereits entsprechende Vorbereitungen.

Partner

 • Uli Stöckerl (ökologisch-pädagogische LandArt im Wildgarten Furth i.W.)
  Schwalbenweg 2, D-93437 Furth im Wald
  Telefon: 0 99 73 / 29 33
  E-Mail: stoeckerl.uli.brigitte@t-online.de
 • Fred Bruckner (Vorstand Kunstverein Freiraum)
  Pfarrer-Retzer-Str. 8, D-93473 Arnschwang
  Telefon: 0 99 77 / 90 25 20
  E-Mail: alfred.bruckner@t-online.de
 • Siegi Wild (Historischer Verein Furth i.W. u. Umgebung)
  Adam-Wild-Straße 12, D-93437 Furth i.W.
  Telefon: 0 99 73 / 84 88 0
  E-Mail: info@wildundwilnhammer.de